ISKANJE

Nagradna igra: Izberi medvedka

Pogoji sodelovanja v nagradni igri »Izberi medvedka«

 

Ljubljana, 1. 12. 2017

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »Izberi medvedka« (v nadaljevanju nagradna igra) je Votan komunikacije, d.o.o., Koprska 108a, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju organizator), upravljalec Facebook strani Dekoraca.

Nagradna igra poteka na Facebook strani Dekoraca od 1. 12. 2017 od 12:00 do 4. 12. 2017 do 23:59, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Dekoraca.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki:

 • so uporabniki Facebook strani Dekoraca
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok). Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, …). S sodelovanjem v nagradni igri vse uporabnice in uporabniki Facebooka tudi soglašajo, da so, v primeru, če so izžrebani med nagrajenci, njihovi podatki objavljeni na Dekoraca Facebook strani.

3. NAČIN SODELOVANJA

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora všečkati objavo, komentirati / odgovoriti na vprašanje: Ali raje preživite zimo zunaj kot POLARNI medved, ali pa se raje grejete v svojem brlogu kot RJAVI medved?

Med vsemi komentarji bo 5. 12. 2017 izžreban 1 (en) prejemnik dekorativne blazine Moj medvedek.

4. IZBOR NAGRAJENCEV

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5. NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo podelil nagrado:

1 x okrasna blazina Moj medvedek v vrednosti 19,90 EUR

Nagrajenci bodo objavljeni naslednji dan, 5. 12. 2017, na zidu Facebook strani Dekoraca Slovenija. Nagrajenec mora organizatorju v roku 4 dni oz. najkasneje do 9. 12. 2017 posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebno sporočilo Facebook strani Dekoraca.

V primeru nepolnoletnosti mora uporabnik poslati predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor uporabnik tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Vse podatke mora posredovati v skladu z navodili v e-poštnem obvestilu organizatorja.

Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do te nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabniik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njihovo ime in priimek na Dekoraca Facebook strani.

6. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook družbenega omrežja, in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook družbenega omrežja, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

7. PLAČILO DOHODNINE

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator plača akontacijo za prejeto nagrado. V ta namen bodo morali nagrajenci pred predajo nagrade organizatorju posredovati ustrezne potrebne podatke. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. V primeru nepolnoletnosti nagrajenca dohodnino plača starš ali zakoniti zastopnik.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi sodelujoči dovoljujejo, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, vendar le tistih, do katerih z njenim soglasjem dostopa (ime in priimek, e-naslov, starost, spol). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).

Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev, obveščanje o nagradah) in za statistično obdelavo. S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik soglaša, da ji lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, preko elektronske pošte do preklica tega soglasja, vendar največ 30 dni po izteku nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradnem natečaju, s čimer bodo osebni podatki uporabnika izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradnem natečaju mora podati zahtevek na elektronski naslov dekoracainfo@gmail.com

9. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se šteje, da sodelujoča s temi pravili soglaša.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeleženke obveščal z objavami na Facebook strani Dekoraca.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženke pošljejo na naslov dekoracainfo@gmail.com

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani Dekoraca.

Ljubljana, 1. 12. 2017